SWISS PREMIUM ORAL CARESWISS PREMIUM ORAL CARE

Изберете вашата държава България България
Безплатна доставка за поръчки над 80 лв
Доставка до 3-5 работни дни
Сигурно плащане с 3D Secure

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Марибор

Словения

Телефонен номер: +386 2 460 53 42

Електронна поща: info@curaprox.bg

Съдържание

 1. Обхват на приложение
 2. Регистрация
 3. Сключване на договора
 4. Цени
 5. Събиране на място на стопанска дейност
 6. Доставка, разходи за доставка
 7. Предоставяне на права за ползване на цифрово съдържание и софтуерни лицензи
 8. Запазване на правото на собственост, отмяна от договора
 9. Срок и прекратяване на договори за абонамент
 10. Краен срок и плащане
 11. Отмяна
 12. Гаранция и отговорност
 13. Адреси
 14. Защита на данни, авторски права, права върху търговски марки

Статус: április 2024
 

1) Обхват на приложение

Следните Общи условия (ОУ) се прилагат за бизнес отношенията между Curaden AG (наричана по-долу: Curaden) и потребителите или дружествата (наричани по-долу: „Клиент“ или „Клиенти “) във версията, която е налична и валидна при извикване на уебсайта или при поръчка на стоки, по отношение на стоките, представени от Curaden в онлайн магазина.

 За договори, свързани с доставка на цифрово съдържание, софтуерни лицензи или ваучери, тези ОУ се прилагат подобаващо освен ако не е изрично договорено отклонение. За доставка на софтуерни лицензи продавачът дължи прехвърляне на лицензионен ключ за ползване на предоставения софтуер. Клиентът не придобива никакви права на интелектуална собственост върху софтуера. Съответното описание на продукта е от решаващо значение за качеството на софтуера.

 Настоящите Общи условия могат да се отнасят до договори, които са свързани с продукти (стоки или услуги) под формата на еднократна доставка или също така под формата на постоянни доставки („договор за абонамент“). В случай на Договор за абонамент Curaden се задължава да достави Продукта, дължим по Договора, за срока на договорения срок на Договора.

 От време на време политиката за поверителност или настоящите общи условия на онлайн магазина ще бъдат адаптирани, допълнени или изменени. С всяко ново обаждане или посещение на уебсайта се прилагат текущите версии, които могат да бъдат извлечени. Посещавайте редовно тази страница, за да преглеждате текущите разпоредби. Ако направим значителни промени в тази политика за поверителност, ще ви информираме в известие на нашите уебсайтове и/или в нашите мобилни приложения, както и чрез актуализирана версия на политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с променените условия, ще ви помолим да възразите писмено, като изпратите имейл на xxx@curaden.xx,  и да изтриете потребителския си профил, ако сте създали такъв, докато промените влязат в сила. Без вашия абонамент вашият потребителски профил ще продължи да съществува след датата на влизане в сила съгласно изменените разпоредби.

 Потребител по смисъла на настоящите ОУ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отдадени преимуществено нито на неговата търговска, нито на неговата независима професионална дейност. Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или съдружие с правоспособност, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на своята търговска или независима професионална дейност.

Поръчки могат да правят само лица над 18-годишна възраст. Клиентите под 18-годишна възраст се нуждаят от подписа на законния си представител.

Тези общи условия се прилагат изключително. Всички общи условия на клиента, които противоречат или се отклоняват от тези общи условия, не се признават, освен ако Curaden изрично не се е съгласила с тях в писмен вид за отделния случай.

2) Регистрация

Всяка поръчка на стоки изисква регистрация като клиент или отваряне на потребителски профил в Curaden. Не се разрешава многократна регистрация под различни имена или адреси.

Регистрацията може да бъде отменена от Curaden по всяко време и без посочване на причини. В този случай Curaden има право незабавно да блокира и изтрие потребителското име и съответната парола.

3) Сключване на договора

Представянето на продуктовата гама на Curaden в онлайн магазина не представлява предложение за сключване на договор за покупка с клиента. То е необвързващо.

Като щракне върху бутона „Купи сега “, клиентът подава обвързваща оферта за покупка.

Чрез подаване на поръчка с Curaden чрез интернет (онлайн магазин), електронна поща, телефон или други комуникационни канали, клиентът подава оферта за сключване на договор за покупка с Curaden. Клиентът получава потвърждение за получаване на поръчката („потвърждение за получаване на поръчката“). Това потвърждение не представлява приемане на офертата, а има за цел само да информира клиента, че поръчката е получена от Curaden. Ако е необходимо, Curaden ще информира клиента отделно за възможни грешки в информацията за продуктовата гама на уебсайта и ще представи съответно насрещно предложение на клиента.

Договорът с Curaden се сключва, когато Curaden изрично приеме тази оферта („Потвърждение на поръчката“) или когато Curaden изпрати поръчания продукт на клиента.

Приемането зависи от правната допустимост и наличност на поръчания продукт или услуга. Ако Curaden не може да приеме офертата на клиента, клиентът ще бъде информиран за липсата вместо приемането на поръчката. Временно недостъпните продукти ще бъдат отбелязани за клиента, поръчката на клиента остава валидна.

Възможни са колебания в цените. Решаваща е цената към момента на подаване на офертата.

4) Цени

За покупка и поръчка на стоки и услуги, посочените цени към момента на покупката и поръчката са в евро. Цените могат да се променят без предварително уведомление.

Всички цени включват законоустановения данък добавена стойност (ДДС).

Цените не включват допълнителни разходи за доставка (между Curaden и клиента).

5) Събиране на място на стопанска дейност

След предварително уведомяване по телефона е възможно да се вземат стоките на договорено място на стопанска дейност на Curaden.

В случай на получаване на стоките, договорът с Curaden се сключва, когато Curaden изрично приеме офертата („потвърждение на поръчката“) или когато Curaden предаде поръчания продукт на клиента.

6) Доставка, разходи за доставка

Curaden ще достави поръчания продукт на адреса, посочен от клиента в поръчката, или (ако е избран като начин на плащане) на адреса, депозиран в PayPal, възможно най-скоро. Curaden има право да извършва частични доставки и частични услуги по всяко време, при условие че те са разумни за клиента. Ако се извършват частични доставки от Curaden, Curaden ще поеме допълнителните пощенски разходи.

Доставката се извършва при транспортните разходи, посочени във всеки отделен случай.

Срокът за доставка обикновено е 1 - 3 работни дни. Информацията за очакваното време за доставка не е обвързваща.

Цифрово съдържание, ваучери и лицензионни ключове за софтуер се предоставят на клиента изключително в електронна форма (i) чрез изтегляне или (ii) по електронна поща, по преценка на Curaden.

7) Предоставяне на права за ползване на цифрово съдържание и софтуерни лицензи

Освен ако не е посочено друго в описанието на DeepL в онлайн магазина на Curaden, Curaden предоставя на клиента неизключително право, неограничено по време и място, да използва предоставеното съдържание за лични и бизнес цели.

Предаването на лицензионен ключ за софтуерен лиценз дава право на клиента да използва софтуера или съдържанието, както може да се види от съответното описание на продукта и лицензионното споразумение до степента, описана в него.

Не се разрешава прехвърляне на съдържанието на трети лица или създаване на копия за трети лица извън обхвата на настоящите ОУ или лицензионните условия, освен ако продавачът не се е съгласил с прехвърляне на договорната лицензия на третата страна.

Предоставянето на права влиза в сила само когато клиентът е изплатил дължимото по договора възнаграждение в пълен размер.

8) Запазване на правото на собственост, отмяна от договора

Всички доставени стоки остават собственост на Curaden до пълното плащане.

Ако клиентът наруши договора, по-специално ако клиентът не изпълни задължението си за плащане въпреки напомняне от Curaden, Curaden може да се откаже от договора, след като предварително определи разумен срок и поиска връщане на стоките, които все още са нейна собственост. Възстановяването на собствеността върху стоките или изземването от Curaden представлява отмяна на договора. Клиентът поема разходите за доставка, направени в този случай. Curaden има право да се разпорежда със стоките, след като те бъдат върнати.

9) Срок и прекратяване на абонаментните договори

Абонаментните договори се сключват за неопределен срок, но поне за минималния срок, посочен в съответното описание на продукта в онлайн магазина на Curaden. Договорът за абонамент може да бъде прекратен по време на минималния срок по всяко време в края на минималния срок и след изтичане на минималния срок по всяко време с предизвестие от 14 дни в писмена форма или по електронна поща на адресите, посочени в раздел 13.

Правото на извънредно прекратяване поради основателна причина остава незасегнато. Счита се, че съществува основателна причина, ако прекратяващата страна, като вземе предвид всички обстоятелства по конкретния случай и претегли интересите на двете страни, не може разумно да се очаква да продължи договорното отношение до договореното прекратяване или до изтичането на срок на предизвестие.

10) Краен срок и плащане

Curaden приема само начините на плащане, показани на клиента (в онлайн магазина) по време на процеса на поръчка. Curaden си запазва правото да се договори писмено със своите клиенти за различен начин на плащане от посочения в този раздел.

За обработка на плащания чрез онлайн магазина Curaden използва платежни решения на трети страни, за да позволи на клиента да плаща лесно и сигурно с кредитни карти и алтернативни начини на плащане.

В случай на плащане чрез начин на плащане, предлаган от PayPal, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22 -24 Boulevard Royal, L -2449 Luxembourg (наричан по-долу: „PayPal“), при спазване на условията за ползване на PayPal, достъпни на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма сметка в PayPal - при спазване на условията за плащания без сметка в PayPal, достъпни на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Покупната цена, както и разходите за доставка, ако е приложимо, са дължими при сключване на договора - при спазване на параграф (3).

Curaden може да поиска авансово плащане, без да посочва причини. Поръчката ще бъде обработена след получаване на плащането. Curaden си запазва правото да не сключва договор, ако резултатът от кредитната проверка е отрицателен. Освен това си запазваме правото да предлагаме само определени начини на плащане, съобразно съответната кредитоспособност.

Ако клиентът е в неизпълнение на плащането, Curaden има право да начисли еднократна сума за разходи за напомняне, както е посочено в процеса на поръчката. Правото на Curaden да претендира за по-високи обезщетения, по-специално по отношение на изпълнението на иска от агенция за събиране на вземания или адвокат, остава незасегнато от това.

Ваучерите за онлайн магазина Curaden могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

Ваучерите могат да бъдат използвани само при условията, посочени във ваучера, и изключително за групите продукти, посочени във ваучера. Отделни продукти може да бъдат изключени от промоцията за ваучери.

Ваучерите или законово допустимите отстъпки (напр. отстъпки за количество) не могат да се натрупват в рамките на дадена поръчка. Стойността на ваучера не може да бъде изплатена в брой.

Ваучерът може да се прехвърля. Curaden може да извършва плащания с погасителен ефект към съответния притежател, който осребрява ваучера в онлайн магазина.

11) Отмяна

Ha Ön mint vásárló fogyasztó (B2C), jogosult a szerződéskötési szándéknyilatkozatát indoklás nélkül, az áru átvételét követő legfeljebb 14 napon belül az áru Curaden részére történő visszaküldésével elállni. Клиентът трябва допълнително да уведоми Curaden за отмяната в писмен вид (например писмо или електронна поща) в рамките на същия период. Срокът започва да тече от деня на изпращане или получаване на стоката. Навременното изпращане на стоките е достатъчно, за да се спази срокът за отмяна. Отмяната в текстова форма (тук) трябва да бъде изпратена на адреса, посочен в раздел 13, или по електронна поща на info@curaprox.bg. Клиентът носи тежестта на доказване за изпращането на стоките, които трябва да бъдат върнати.

Отмяната е изключена и не съществува за:

 • Доставкана стоки, които са изработени по поръчка специално за клиента или които са ясно съобразени с личните нужди на клиента. Клиентът е длъжен да приеме и заплати всички части без изключение;
 • Доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане по съображения за опазване на здравето или хигиена, ако печатът им е отстранен след доставката;
 • Доставките на лекарства не могат да бъдат върнати;
 • Доставки на звукозаписи или видеозаписи или компютърен софтуер в запечатана опаковка, ако печатът е би отстранена след доставката.

Договори за предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, освен ако не е уговорено друго, ако договорът предвижда конкретна дата или период за предоставянето.

В случай на ефективна отмяна или оттегляне от договора, двете страни трябва да върнат вече получените услуги. Ако клиентът може да върне получената стока само във влошено състояние, той трябва да компенсира Curaden до размера на намалената стойност.

Клиентът трябва да поеме разходите и риска от връщането на пратката, освен ако доставената стока не съответства на поръчаната стока.

Curaden ще упражни правото си на задържане, докато стоките не бъдат върнати изцяло.

В случай на изключване на правото на отказ и връщане, клиентът поема разходите за повторно изпращане на стоките до нас.

Политика за анулиране

Право на отмяна

Имате право да отмените този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвачът, сте приели или влезли във владение на последните стоки.

За да упражните правото си на отмяна, трябва да ни информирате (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Марибор, Словения., адрес на електронна поща: info@curaprox.bg ) чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата или по електронна поща) за решението си да се откажете от този договор. Можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране (тук) за тази цел, който обаче не е задължителен.

За да спазите срока за отмяна, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на отмяна преди изтичането на срока за отмяна.

Последици от отмяната

Ако отмените този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-благоприятната стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за отмяна на този договор. За това погасяване ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната трансакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъдат начислени такси поради това погасяване. Можем да откажем изплащане, докато не получим обратно стоките или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоките, което от двете настъпи по-рано.

Трябва да ни върнете стоките без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за анулирането на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на срока от четиринадесет дни.

Ние ще поемем разходите за връщане на стоката.

Ще трябва да платите за всяка загуба на стойност на стоките само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

 Изключване/прекратяване на правото на отказ: Не съществува право на отказ, наред с други неща, за договори за доставка на стоки, които не са сглобяеми и за чието производство индивидуален избор или определяне от страна на потребителя е от решаващо значение или които са ясно съобразени с личните нужди на потребителя и изтичат преждевременно за договори за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиена, ако печатъ им е била отстранен след доставката.

 Гаранция за доброволно връщане: За всички покупки от гамата Curaden ви предоставяме гаранция за доброволно връщане в размер на общо 30 дни от получаването на стоките, в допълнение към законното право на отказ. Можете да се откажете от договора дори след изтичане на 14-дневния срок за отказ, като ни върнете стоките в рамките на 30 дни от получаването им (периодът започва да тече от деня след получаването на стоките), при условие че стоките са пълни и в оригиналната си опаковка и са в неизползвано и неповредено състояние и стоките не са специално изработени по спецификациите на клиента или ясно пригодени към личните нужди. Навременното изпращане е достатъчно за спазване на крайния срок.

Стоките трябва да бъдат върнати на: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Марибор, Словения.

Договорно предоставената гаранция за доброволно връщане не засяга вашите законови права и претенции. По-специално, вашето законово право на отмяна и вашите законови гаранционни права остават неограничени.

12) Гаранция и отговорност

Ако доставените стоки са дефектни в момента на прехвърлянето на риска, например дефекти на производителя или ако има грешна доставка, моля, незабавно да подадете жалба за такива дефекти. Непредставянето на тази жалба обаче няма да има последствия за вашите законови искове. За всички дефекти на закупените стоки, възникнали по време на законоустановения гаранционен срок, законоустановените претенции за последващо изпълнение, за отстраняване на дефекти или нова доставка се прилагат по ваша преценка, както и - ако са изпълнени законовите изисквания - по-широките претенции за намаляване или анулиране и в допълнение за щети, включително обезщетение за щетите вместо изпълнение, както и обезщетение за напразните от вас разходи. Доколкото ви предоставяме гаранция от продавача, подробностите произтичат от гаранционните условия, които са приложени към съответния доставен артикул. Гаранционните искове не засягат законоустановените искове/права.

Отговорността се урежда от приложимите законови разпоредби. Отговорността на Curaden се изключва в случаи на (i) лека небрежност, (ii) непреки и последващи щети и пропуснати ползи, (iii) нереализирани спестявания, (iv) щети, произтичащи от забавяне на доставката, както и (v) всякакви действия и бездействия на помощните лица на Curaden, независимо дали са договорни или извъндоговорни. 

Освен това, Curaden не носи отговорност за щети, произтичащи от някое от следните:

 • Неправилно, извъндоговорно или незаконно съхранение, настройка или използване на Продуктите;
 • Използване на несъвместими резервни части или аксесоари (напр. захранване);
 • Липса на поддръжка и/или неправилна модификация или ремонт на продуктите от страна на клиента или трета страна;
 • Непреодолима сила, по-специално щети, причинени от природни бедствия, влага, падания, удари и др., за които Curaden не носи отговорност, и официални заповеди.

Доставчикът на услуги, упълномощен да извърши работата, носи отговорност за дефекти, закъснения в изпълнението и щети, които възникват по време на изпълнението на доставчиците на услуги (напр. инсталации на място).

Отговорността на Curaden е изключена за възможни печатни грешки в рекламните материали, грешки в данните в онлайн магазина, неправилни ценови маркировки, грешки в илюстрациите, описания на продукти или други текстове като промоции с ваучери или отстъпки или закъснения или недоставяне.

13) Адреси

Доставчик и договорен партньор на офертите на този уебсайт:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Марибор

Словения

Телефонен номер: +386 2 460 53 42

Електронна поща: info@curaprox.bg 

14) Защита на данните, авторски права, права върху търговски марки

Политиката за поверителност е неразделна част от настоящите ОУ. С приемането на тези общи условия клиентът се съгласява и с политиката за поверителност.

Всички търговски марки, изображения и авторски права са собственост на Curaden или неговите партньори. Изтеглянето, запазването, копирането или отпечатването на данни, изображения и PDF файлове, дори отчасти, изисква писменото разрешение на Curaden. Всички права запазени. Не се разрешава по-нататъшна употреба от клиента за цели, различни от тези, които обслужват предназначението на продукта.Тази информация е преведена за удобство на участващите страни. В случай на несъответствия или конфликти между преведената версия и оригиналната английска версия, английската версия има предимство и се счита за правно обвързваща и авторитетна версия. С настоящото се потвърждава, че преводът е генериран чрез машинен превод и въпреки че са положени усилия за осигуряване на точност, не се дават гаранции по отношение на пълнотата, точността или надеждността на превода.