SWISS PREMIUM ORAL CARESWISS PREMIUM ORAL CARE

Изберете вашата държава България България
Безплатна доставка за поръчки над 80 лв
Доставка до 3-5 работни дни
Сигурно плащане с 3D Secure

Общи условия на бизнес

Б 1 Обхват
2 Регистрация
3 Формиране на договор
4 Цени
5 Вземане от мястото на бизнес
6 Доставка, спедиционни разходи
7 Предоставяне на права за използване на цифрово съдържание и лицензи за софтуер
8 Запазване на правото на собственост, разваляне на договора
9 Ефективен период и прекратяване на договора в случай на абонаментни споразумения
10 Краен срок и плащане
11 Законово право на отмяна по отношение на стоки Curaden / Curaprox
12 Гаранция и отговорност
13 Адреси
14 Поверителност, авторски права, търговски марки

Версия от: 27 април 2020 г.
 

1) Обхват

Настоящите Общи условия на бизнеса (GTB) са приложими за бизнес отношения между Curaden Slovenija d.o.o, дъщерно дружество на Curaden AG (по-нататък: Curaprox/Curaden) и потребители или фирми (наричани по-долу „Клиент“ или „Клиенти“) в последната версия, която е налична, когато отворите уебсайта или поръчате продукти по отношение на продуктите, показани от Curaprox/Curaden в онлайн магазина.

Тези Общи условия се прилагат за договори за предоставяне на цифрово съдържание, софтуерни лицензи или купони, освен ако изрично не е уговорено друго. Когато предоставя софтуерни лицензи, задължението на продавача е да предостави лицензионен ключ, позволяващ използването на продадения софтуер. Клиентът не придобива никакви права на интелектуална собственост върху софтуера. Що се отнася до характеристиките на софтуера, съответното описание на продукта е авторитетно.

Тези Общи условия могат да се прилагат за договори относно продукти (стоки или услуги), предоставяни под формата на еднократна доставка или текуща доставка („абонаментно споразумение“). В случай на споразумение за абонамент, Curaprox/Curaden се задължава да достави необходимия продукт през договорения ефективен период от договора.

От време на време Съобщението за поверителност или настоящите Общи условия на Онлайн магазина могат да бъдат адаптирани, допълнени или модифицирани. Всеки път, когато влезете или посетите уебсайта, версията на уебсайта, достъпна по това време, ще бъде авторитетната версия. Моля, посещавайте тази страница редовно, за да видите последните правила. Ще Ви информираме за всички съществени промени в настоящото Известие за поверителност, като показваме известие на нашия уебсайт и/или мобилни приложения, както и актуализирана версия на Известието за поверителност. Ако не сте съгласни с променените правила, моля, информирайте ни за възражението си, като изпратите имейл на info@curaprox.bg и изтриете потребителския си профил, ако сте го създали, към датата на влизане в сила промените. Без анулиране от ваша страна, потребителският ви профил ще продължи да се показва съгласно новите правила дори след датата на влизане в сила на промените.

„Потребител“ за целите на настоящите Общи условия означава всяко лице, което сключва правно обвързващи сделки за цели, които не са предимно търговски и/или се дължат на независима стопанска дейност. „Бизнес“ за целите на настоящите Общи условия означава физическо или юридическо лице или партньорство с юридическо лице, което сключва правно обвързваща сделка при упражняване на търговска или независима стопанска дейност.

Поръчки и доставки са възможни само в рамките на България. Поръчки могат да се правят изключително от Клиенти, които са на възраст най-малко 18 години или са получили подписа и съгласието на техния законен представител.

Приложими са изключително тези Общи условия за бизнес. Curaprox/Curaden няма да признае нито един от условията за работа на клиента, които противоречат и/или се различават от настоящите Условия за работа, освен ако Curaprox/Curaden изрично не даде писмено съгласие с тези условия в конкретния случай.
 

 2) Регистрация

Всяка поръчка на стоки изисква регистрация като клиент и/или създаване на потребителски профил в Curaprox/Curaden. Забранени са множество регистрации под различни имена или адреси.

Curaprox/Curaden може да отмени разрешението си по всяко време, без да посочва причини. В този случай Curaprox/Curaden има право незабавно да блокира и изтрие потребителското име, както и свързаната с него парола.

3) Формиране на договор

Представянето на продуктовата гама Curaprox/Curaden в Онлайн магазина не представлява предложение за сключване на договор за покупка с Клиента. Не е обвързващо.

Кликвайки върху бутона „Купете сега“, Клиентът прави обвързващо предложение за покупка.

Чрез направянето на поръчка с Curaprox/Curaden в интернет (онлайн магазина), по електронна поща, телефон, факс или друг канал за комуникация, Клиентът предлага предложение за сключване на обвързващ договор за покупка с Curaprox/Curaden. Клиентът ще получи потвърждение за получаване на поръчката ("Потвърждение за получаване на поръчка"). Това потвърждение не означава приемане на офертата, а само информира клиента, че Curaprox/Curaden е получил поръчката. Curaprox/Curaden ще информира Клиента за всякакви грешки в информацията за продуктовата гама на уебсайта и ще направи на клиента съответната насрещна оферта, когато това е подходящо.

Договорът с се сключва, когато Curaprox/Curaden изрично приема офертата на клиента („Потвърждение на поръчката“) или когато Curaprox/Curaden изпраща поръчания продукт на клиента.

Приемането на Curaprox/Curaden зависи от законността на поръчката и наличието на поръчаните стоки или услуги. Ако Curaprox/Curaden не може да приеме поръчката на клиента, клиентът ще получи известие за липса на наличност вместо приемане на поръчката. Продукти, които не могат да бъдат доставени свовременно, ще бъдат запазени за Клиента и поръчката на Клиента остава валидна.

4) Цени

Цените, действащи към момента на закупуване и направа на поръчката в Лев (BGN), се прилагат за покупката и поръчката на стоки и услуги. Запазваме си правото на промени в цените.

Възможни са промени в цената, като в този случай се прилага цената, действаща към момента на подаване на поръчката.

Всички цени съдържат български данък върху добавената стойност (ДДС) по законната ставка и, където е приложимо, предварителната такса за рециклиране.

Цените не включват допълнителни спедиторски разходи (възникващи между Curaprox/Curaden и Клиента).
 

5) Вземане от мястото на бизнес

При предварителна уговорка по телефона, Клиентът може да вземе продукта от уговорено място на дейност на Curaprox/Curaden.

В случай на взимане на продукт, договорът с Curaprox/Curaden се формира, когато Curaprox/Curaden изрично приеме офертата на клиента („Потвърждение на поръчката“) или когато Curaprox/Curaden предаде продукта на клиента.

6) Доставка, спедиционни разходи

Curaprox/Curaden ще достави поръчаните стоки възможно най-бързо до адреса, посочен от Клиента в поръчката, или (ако PayPal е избран като начин на плащане) до адреса на запис в PayPal. Curaprox/Curaden има право да доставя стоки или да извършва услуги на повече от една вноска, доколкото това е разумно за Клиента. Когато Curaprox/Curaden извършва доставки на няколко етапа, Curaprox/Curaden поема допълнителните пощенски разходи.

Доставката се извършва според спедиционните разходи, посочени в конкретния случай.

Времето за доставка в Словения обикновено е от 2 до 3 работни дни. Предоставената информация за очакваното време за доставка не е обвързваща.

Цифровото съдържание, купоните и лицензионните ключове за софтуер се доставят на Клиента изключително чрез електронно предаване (i) чрез изтегляне или (ii) или по електронна поща, по избор на Curaprox/Curaden.
 

7) Предоставяне на права за използване на цифрово съдържание и лицензи за софтуер

Освен ако не е посочено друго в описанието на съдържанието в Curaprox/Curaden Online Shop, Curaprox/Curaden предоставя на Клиента неизключително право, ограничено във време и пространство, да използва съдържанието, предоставено за лични и/или бизнес цели.

Доставката на лицензионен ключ за софтуерен лиценз дава право на Клиента да използва софтуера и/или съдържанието, посочено в съответното описание на продукта и разпоредбите за лиценз, до степента, описана в тях.

Всяко прехвърляне на съдържанието на трети страни или правене на копия за трети страни извън обхвата на тези Общи условия и/или на лицензионните разпоредби не е разрешено без съгласието на продавача за такова прехвърляне на трети страни на лиценза съгласно договора.

Така предоставеното право няма да влезе в сила докато Клиентът не заплати изцяло уговорената договорна такса.

8) Запазване на правото на собственост, разваляне на договора

Curaprox/Curaden запазва правото на собственост върху всички доставени стоки до пълното им плащане.

Ако Клиентът наруши договора, особено като не изпълни задълженията си за плащане, въпреки че получи напомняне от Curaprox/Curaden, Curaprox/Curaden може да отмени договора, след като определи разумен гратисен период, както и да поиска връщането на стоките, над които Curaprox/Curaden все още запазва правото си. Възстановяването или задържането на стоките от Curaprox/Curaden представлява разваляне на договора. Всички направени в резултат спедиционни разходи се поемат от Клиента. Curaprox/Curaden има право да продава стоките след възстановяване.

Curaprox/Curaden си запазва правото да се въздържи от сключване на договор в случай на негативен резултат от кредитна проверка.
 

9) Ефективен срок и прекратяване на договора в случай на абонаментни споразумения

Договорите за абонамент са безсрочни, но се формират поне за минималния ефективен период, посочен в съответното описание на продукта в Curaprox/Curaden Online Shop. Договорът за абонамент може да бъде прекратен по всяко време по време на минималния ефективен период, в сила след изтичане на минималния ефективен период или след изтичане на минималния ефективен период по всяко време на 14-дневно предизвестие, изпратено с писмо или по факс/e- поща на адреса, посочен в т.13.

Гореизложеното не засяга извънредното прекратяване с основателна причина. Счита се, че съществува основателна причина, ако продължаването на договорните отношения до уговорената дата на прекратяване или до изтичане на срока на предизвестието не може да се счита за разумно за прекратяващата страна в светлината на обстоятелствата по конкретния случай, след претегляне на интересите на двете страни.
 

10) Краен срок и плащане

В процеса на поръчка Curaprox/Curaden приема само начините на плащане, показани на клиента (в онлайн магазина). Curaprox/Curaden си запазва правото да се съгласи с клиентите си в писмена форма за начини на плащане, различни от посочените в този раздел.

За обработка на плащания чрез Онлайн магазина, Curaprox/Curaden използва платежното решение Mollie от Mollie B.V., за да позволи на Клиента безопасно и сигурно плащане с кредитна карта или възможни алтернативни начини на плащане.

В случай на плащане чрез метод на плащане, предоставен от PayPal, плащането се обработва от доставчика на платежни услуги PayPal (Европа) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (оттук нататък: "PayPal"), при спазване на Условията за ползване на PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement-full или - в случай, че Клиентът няма сметка в PayPal - при спазване на условията за плащане без акаунт в PayPal, достъпен на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- пълен.

Покупната цена и всички спедиционни разходи се дължат и се заплащат при формиране на договора, съгласно параграф (3). Ако е уговорено авансово плащане в брой по банков път, плащането е дължимо и платимо веднага след сключване на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата на падежа.

Curaprox/Curaden може да изиска, без да посочва каквито и да било причини, пари в брой предварително. Поръчката ще бъде обработена след получаване на плащането.

Ако Клиентът плати по подразбиране, Curaprox/Curaden има право да начисли фиксирана такса за напомняне, посочена в процеса на поръчка. Гореизложеното не засяга правото на Curaprox/Curaden да иска допълнително обезщетение, особено за разходите по принудително изпълнение на вземания чрез колекторска агенция или адвокат.

Купоните за онлайн магазина Curaprox/Curaden трябва да бъдат осребрени преди приключване на процеса на поръчка и след това не се разрешава приспадане.

Купоните могат да се изкупуват изключително при условията, посочени в талона и за продуктовите групи, посочени в талона. Някои продукти могат да бъдат изключени от кампанията за купони.

Купони или законово допустими отстъпки (напр. Обемни отстъпки) не могат да се прилагат кумулативно към отделна поръчка. Купоните не могат да бъдат осребрявани за пари.

Купонът подлежи на прехвърляне. Curaprox/Curaden може ефективно да изпълнява задълженията си като оферира изпълнението на всеки притежател на купона, който го купи в онлайн магазина.

11) Законово право на отмяна по отношение на стоки Curaden / Curaprox

Информация относно правото на отмяна:

Имате право да оттеглите този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причини. Периодът на оттегляне е 14 дни от деня, в който вие или трето лице, посочено от вас (но което не е превозвачът), сте завладели последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (Curaden Slovenija doo, Perhavčeva ulica 36, ​​SI-2000 Maribor, тел. 02460 53 42, факс +386 2 460 53 43, имейл: info@curaprox.bg) на вашето решение да анулирате договора, като ни изпратите недвусмислена декларация (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). Ако желаете, можете да използвате приложения формуляр за отмяна, но няма изискване да го направите.

Можете също така да попълните и изпратите формуляр за оттегляне или друга недвусмислена декларация онлайн чрез формата за контакт на нашия уебсайт. Ако изпратите известието си за отмяна онлайн, ние ще ви изпратим потвърждение за получаване без ненужно забавяне (напр. По имейл). Ще се счита, че сте спазили периода за отмяна, ако изпратите известието си за отмяна преди изтичането на този срок.

Последици от отмяната

Ако оттеглите този договор, ние сме длъжни да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на всички допълнителни разходи, направени в резултат на това, че сте избрали метод за доставка, различен от стандартната доставка с най-ниска цена, предлагана от нас), без неправомерно забавяне и поне в рамките на 14 дни от деня, в който получихме вашето известие за отмяна на този договор. Възстановяванията ще бъдат обработени по същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас. Няма да Ви начисляваме никакви такси за възстановяването. Може да задържим завършването на възстановяването на сумата, докато не получим обратно стоката или докато не ни предоставите доказателство, че сте върнали стоката, в зависимост от това, което се случи по-рано.

Вие сте длъжни да ни върнете или да ни предадете всички стоки без ненужно забавяне, но поне в рамките на 14 дни от деня, в който сте ни изпратили известието си за отмяна на този договор.

Горното изискване се счита за изпълнено, ако върнете стоките преди изтичането на 14-дневния период. Ние ще поемем разходите за връщане при доставка, при условие че използвате етикета за връщане, предоставен от нас, за изпращане от държавата, в която ви е била извършена доставката, в противен случай ще бъдете задължени да заплатите разходите за връщане при доставка. Вие сте длъжни да покриете всякакви амортизации в стойността на стоките само ако амортизацията се дължи на неправилното ви боравене със стоката, когато изследвате нейното състояние, свойства и функция.

Форма за отмяна

(Ако искате да анулирате договора, моля попълнете този формуляр и ни го върнете)

Curaden Slovenija d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Марибор
Телефон +386 2 460 53 42
Факс +386 2 460 53 43
Имейл: info@curaprox.bg:
Аз / ние (*) отменям сключения от мен / нас (*) договор за закупуване на следните стоки (*) /:
- поръчано на (*) / получено на (*)
- име на клиента (ите)
- адрес на клиента (ите)
- дата
(*) Изтрийте, когато е приложимо

Правото на анулиране изтича преждевременно за договори, предмет на запечатани стоки, които са били разпечатани след доставката и които не са подходящи за връщане поради хигиенни причини, Доставки на стоки, които са изработени по поръчка на продукти, специално за клиента или съобразени с личните нужди на клиента . Клиентът е длъжен без изключение да поеме доставката и да плати за всички компоненти без изключение. Доставките на фармацевтични продукти не се връщат;

Край на предизвестието

12) Гаранция и отговорност

Ако доставените стоки са дефектни в момента на преминаване на риска (например производствени дефекти), или в случай на неправилна доставка, Клиентът има изключително право на последващ ремонт или замяна (подмяна). Ако замяната е незадоволителна, Клиентът има право да отмени покупката. Рекламацията отпада, ако Клиентът не уведоми Curaprox/Curaden за дефекта или неправилната доставка в рамките на 14 дни след получаване на стоките по имейл info@curaprox.bg, по телефон, факс или поща.

Отговорността на Curaprox/Curaden е предмет на приложимите законови разпоредби. Отговорността на Curaprox/Curaden се изключва в случаите (i) на обикновена небрежност, (ii) непреки и последващи щети и пропуснати ползи, (iii) нереализирани спестявания, (iv) загуби от забавяне на доставката и (v) действия или бездействия от страна на Curaprox / Агентите на Кюраден, независимо дали са базирани на договор или на непозволено увреждане.

Освен това Curaprox/Curaden не носи отговорност за загуби или щети, причинени от някоя от следните причини:

  • съхранение, конфигуриране или използване на продуктите по начин, който е неподходящ, противоречащ на договора или незаконен;
  • използване на несъвместими резервни части или аксесоари (например захранване);
  • пропускане на обслужване и/или неправилно модифициране или ремонт на продуктите от Клиента или от трета страна;
  • официални заповеди или случаи на непреодолима сила, особено щети, причинени от природни бедствия, влага, падания и удари и др., Извън контрола на Curaprox/Curaden.

Всеки доставчик на услуги, нает за доставка на стоки или предоставяне на услуги, носи отговорност за възникнали дефекти, забавено изпълнение и загуби или щети, произтичащи от работата на доставчика на услуги.

Curaprox/Curaden не носи отговорност за каквито и да било погрешно отпечатване в рекламни материали, грешки в данните в онлайн магазина, неправилни ценови етикети, грешки в илюстрации на продукти, снимки, описания или други текстове, например в купони или кампании за отстъпки, закъснели или пропуснати доставки.

13) Адреси

BULDENT LTD., BULGARIA,
SOFIA 1528,
10 NEDELCHO BONCHEV STR.

info@curaden.bg
www.curaden.com
 

14) Поверителност, авторски права, търговски марки

Известието за поверителност е неразделна част от тези Общи условия. Приемайки тези Общи условия, Клиентът изразява съгласие и с Известието за поверителност.

Всички права върху търговските марки, изображения и авторски права [за съответните продукти] се притежават от Curaprox/Curaden или неговите партньори. Изтеглянето, съхранението, копирането, отпечатването на данни, изображения и PDF файлове, дори частично, е забранено без писменото одобрение на Curaprox/Curaden. Всички права запазени. Всяка употреба от Клиента за цели, различни от предназначението на съответния продукт, е забранена.